ابعاد - Eb'ad

ابعاد / Eb'ad
Lehçe-i Osmani


١ بعاد اس بعدلر — ابعاد ثلائمه
طول عرض عمق.


1 bu'ad es batlar ibad alayıma dol arz umk


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:877 | Sıra:3Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.