ابعاد - Eb'ad

ابعاد / Eb'ad
Lehçe-i Osmani


ف م . ت عید نفی و احلا
ابعاد ف م. تبعید نی وا
٠ اوزافلا ندرمق سی رمك غریب.


fem t iyd nefy vâhla ibad fem teb'id ni va ve uzaklaş namik si rimin garib


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:904 | Sıra:11Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.