ابزار - Ebzar

ابزار / Ebzar
Lehçe-i Osmani


١ ق ) اس . بزرلر جعارات جره
ر — ٦ .
غڭ حوایجی ج ابازیر


1 k es bezirler cesaret cere cerer 6 an havayici c ebazir


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:877 | Sıra:1Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.