ابو - ebu

ابو / ebu
Lehçe-i Osmani


ابو اس. اب بابا اتا ابا ایی —
ابو الپشر حضرت ادم ابو تراب
حضرت علی — ابو جهل قارپوزی
ابو خلسا لسان تور. ایوهول مصر
اهرامی قربنده جسمیم صنم ٠


abu es abı baba ata aba ayı abu elbeşer hazret adım abu türab hazret ali abu cehl karpuzu abu harsa lisan tür ayıl mısır ihramı kurbunda cismim sanem ve


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:877 | Sıra:12Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.