آبدان - abdan

آبدان / abdan
Lehçe-i Osmani


— دان اس صو قایی هشانه ١
باجه قوغە سنك دلیكلو
باشی سواز كچی — سیدیك قاوغی.


dan es su kayı hişana 1 baca kova senin delikli başı sevaz keçi sidik kavuku


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:858 | Sıra:2Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.