آبدان - abdan

آبدان / abdan
Lehçe-i Osmani


ه )ق صو
ا دان اس . قوغه امز بنده
. اولان دلیكلو سكه دن باش
سی زك — هشانه سیدیك قاوغی ن.


hik su a dan es kova ümüz binde olan delikli sikkeden baş si zükk hişana sidik kavukyen


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:2 | Sıra:8Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.