آبدان - abdan

آبدان / abdan
Kamus-ı Türki


١٦٢ صفا. ) اب. دان) باغچه
ابدان ) قوغه سی، صولامغه
مخصوص سوز كلی قوغه . .٢
سیدیك قاوغی ، مثانه . سه.


162 safa abı dan bahçe abdan kovası sulamağa mahsus söz gülü kova 2 sidik kavuku mesane se


Kamus-ı Türki | Sayfa:16 | Sıra:29

Kaynak: Kamus-ı Türki - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.