راده - radde

راده / radde
Resimli Türkçe Kamus


— ] عا[) درحه ، مرت سه ، صمراه
راده — ق ج ق —
تقریب ، تقریبی مقدار و زمان:
صاعت اون بش راده لرنده در ٣
یاشم اوتوز راده لرنده در.


ya dirha meret se hemrâh rada k cak takrip takribi mikdar ve zaman saat on beş radde lerinde der 3 yaşım otuz rada lerinde der


Resimli Türkçe Kamus | Sayfa:371 | Sıra:11

Kaynak: Resimli Türkçe Kamus - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.