راده - radde

راده / radde
Lehçe-i Osmani


راده اس. چیزیك صره مرتبه
صو ساعت بش رادە لری —
بر راده یه گلدی طاشردی ٠


rada es çizik sıra mertebe su saat beş radde leri bir radde ye geldi taşardı ve


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:1127 | Sıra:17Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.