mütebehhır - متبخر

mütebehhır - متبخر maddesi sözlük listesi
متبخر
(mütebehhır)
متبخر
(mütebehhır)
متبخر
(mütebehhır)
متبخر
(mütebehhır)
متبخر
(mütebehhır)
متبخر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ بَ خْ خِ ] (ع ص) بخور کننده.
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به تبخر
شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.