اطمیسا

اطمیسا maddesi sözlük listesi
اطمیسا Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (معرب، اِ) بلغت یونانی نوعی
از بوی مادران باشد. گویند گسترانیدن آن در
خانه گزندگان موذی را بگریزاند و آن را
بعربی قیصوم خوانند. (برهان) (آنندراج)
(هفت قلزم). برنجاسف. برنجاسپ.
بوی مادران. بهندی مارکنده. (الفاظالادویه).
مأخوذ از زبان یونانی، قسمی از بومادران ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.