اطموط

اطموط maddesi sözlük listesi
اطموط Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع اِ) اسم بربری رته است و
فوفل را نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه)
(تحفهٔ حکیم مؤمن). کشت بر کشت را گویند.
(تحفهٔ حکیم مؤمن) (قرابادین) (قانون ابوعلی
چ تهران ص ۱۴). بمعنی اطماط است که بندق
هندی ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.