ابهال - İbhal

ابهال / İbhal
Lehçe-i Osmani


ایهال فی ل. حالنه قومق براقمق.


eyyüha feyyil halına koymak bırakmak


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:904 | Sıra:18Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.