آبوق‌ صابوق - abuk sabuk

آبوق‌ صابوق / abuk sabuk
Resimli Türkçe Kamus


اد ) صار ؛ ت. صاچمه صاپان ،
ع ده ق چ
بوی صا نی سایقلامه نوعندن سوزلر


ad sart sacma sapan a dehak ç bu ya ni saiklama nevinden sözler


Resimli Türkçe Kamus | Sayfa:2 | Sıra:9

Kaynak: Resimli Türkçe Kamus - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.