ابن‌اثیر

ابن‌اثیر maddesi sözlük listesi
ابن‌اثیر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ نُ اَ ] (اِخ) کنیت سه برادر از
دانشمندان ادب و تاریخ و حدیث و جز آن:
۱ -برادر مِهین، مجدالدین مبارک بن
ابی الکرم محمدبن محمد جزری، از مردم
جزیرهٔ ابن عمر. مولد ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.