اطماع

اطماع Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع اِ) جِ طَمَع. (دهار) (غیاث
اللغات) (ناظم الاطباء). جِ طَمَع، بمعنی
مرسوم لشکر. گویند: امرهم الامیر باطماعهم.
(منتهی الارب) (آنندراج). جِ طَمَع، روزی
لشکر. گویند: اخذ الجند اطماعهم؛ ای
ارزاقهم. (از اقرب الموارد) (از متن ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) در آز فکندن کسی
را. آزمند کردن کسی را. تطمیع. (از متن اللغة).
در طمع انداختن. (از کنز) (غیاث اللغات) (از
اقرب الموارد). امیدوار کردن و آزمند
گردانیدن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج)
(از ناظم الاطباء). به ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( اِ ) [ ع . ] (مص م .) به طمع افکندن .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ طمع ؛ آزها، حرص ها. طمع ها.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.