اتخاذ - İttihaz

اتخاذ / İttihaz
Lehçe-i Osmani


اتخاذ ف م. عادت اخذ ایتمك —
ایدنمك عد ایتمك اخاذ تدبیر
اخذ قرار. اتخاذ طریق.


ittihaz fem adet ahz itimin edinmek add etmek ahz tedbir ahz karar ittihaz tarik


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:905 | Sıra:4Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.