ابهام - İbham

ابهام / İbham
Yeni Türkçe Lugat


ع. .. قانی و جی بر صورتده
سهام افاده ٤ سوزكزده حمام وار.


a kanı ve cey bir surette siham ifade 4 sözünüzde hümmam var


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:6 | Sıra:4

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.