na müvecceh - ناموجه

na müvecceh - ناموجه maddesi sözlük listesi
ناموجه
(na müvecceh)
ناموجه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ وَجْ جَ هْ ] (ص مرکب) ناپسند.
غیرمقبول. غیرصحیح. (ناظم الاطباء):
ابوالحسن عباد این معنی و حرکت بغایت
ناموجه و غیرمحمود یافت. (تاریخ قم
ص ۱۴۳).

- عذر ناموجه؛ نامقبول. غیرقابل قبول.
ناپذیرفتنی.
...
na müvecceh - ناموجه diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.