Âb-şevur - آب شور

Âb-şevur - آب شور maddesi sözlük listesi
آب شور
(Âb-şevur)
آب شور Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بِ ] (اِخ) نام یکی از سه آبراههٔ
رود طاب در حدود فارس، و نام دیگر آن آب
شولستان است.
Âb-şevur - آب شور diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.