نامهربان

نامهربان Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مِ هْ رْ / مِ رِ ] (ص مرکب)
بی محبت. جفاکار. (ناظم الاطباء). بی رحم.
سنگدل. که مهربان و بامحبت نیست. مقابل
مهربان :
زلفت به جادوئی ببرد هر کجا دلی است
وآنگه به چشم و ابروی ...
نامهربان diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.