نانپز

نانپز Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ پَ ] (نف مرکب) خباز. (منتهی
الارب) (دهار). طالم. طاهی. (منتهی الارب).
نانوا. (ناظم الاطباء). آنکه نان می پزد: نقل
است که در پیش مریدی حکایت می کرد که
در بصره نان پزی هست ...
نانپز diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.