امی - ümmi

امی / ümmi
Lehçe-i Osmani


امی )ص . اوقومه یازمه می اولمیان
سواد سز ٠


ümü s okuma yazıma mi olmayan savad siz ve


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:956 | Sıra:9Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.