اولا - evla

اولا / evla
Lehçe-i Osmani


اولا اس. أولی اول موننی —رنبهء
اولا اولا ثانیسی جمادی الاولی»


ola es olu ol mevnini penbe ola ola sanisi cemadi alevli


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:956 | Sıra:15evla - اولا maddesi sözlük listesi
اولا
(Evvela ,evvelden)

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.