ابرا - ibra

ابرا / ibra
Lehçe-i Osmani


. قورترمه برائت ذمت و بری الذمه


kurtarma berreniyet zimmet ve biri elezime— حكم
قیلمق نا كه چیقارمق فڭ سی
شی ما فسمشمه اما
اوزلاشمه ای ا و اصغا مم بر
سندی ابرا اسقاط .


hakım kılmak na ki çıkarmak an si şey m fesmişime eme uzlaşma eyâ ve asğa mm bir sendi ibra ıskat


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:903 | Sıra:23Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.