جا - ca

جا / ca
Lehçe-i Osmani


حا جماذی الاولی یه اشارتدر زبانزدی
جماذی الاول. انك جماذی الاولنی
بیلیرم اصلی فرومایه یه ایما ..


ya cmazy alevli ye işarettir zebanzeti cmazy elevvel enin cmazy elevvelini bilirim ıslı fürunıaye ye ayma


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:313 | Sıra:2Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.