ابراز - İbraz

ابراز / İbraz
Kamus-ı Türki


وا ] سد. عر. ) بروز» دن
! مردار ) مص افعال) میدانه قومه ،
اظهار: ابراز شجاعت ، ابراز
صداقت: ابراز ایتمك ع درمیان
ایتمك : اوراق مشبتعه ابراز
ایده مدی.


va sed ar berüz den merder mas ef`al meydana koyma izhar ibraz şecaat ibraz sadakat ibraz etmek a dermayan etmek orak matbaa ibraz ede meti


Kamus-ı Türki | Sayfa:65 | Sıra:19

Kaynak: Kamus-ı Türki - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.