آبانی - abani

آبانی / abani
Kamus-ı Türki


آ بانی — ایپكدن صاریمتراق
ڭڭ داللرله ایشلنمش بر نو
و ش صاریق و سائره ده قو
ل بروسه ابانیسی ك ص بو
شدن معمول : ابانی صاریق.


a bani ipekten sarımtırak sarımtırakının dallarla işlenmiş bir nev veş sarık ve saire de kuvv kavl berüse abanîsin s bu şuden mamul abani sarık


Kamus-ı Türki | Sayfa:16 | Sıra:22

Kaynak: Kamus-ı Türki - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.