جامه - Came

جامه / Came
Yeni Türkçe Lugat


دا. س رویه البسه ، چماشیر. ص
جامه خواب: یاتاق. — دان : اتواب و
چماشبر قویمغه مخصوص صندوق وسائره .
شوی : چماشیر ییقایان ، چماشیرجی. —
كاه : أشواب و چاشیر دكیشدیره جك محل.


dâs revye elbise çamaşır s cama hab yatak dan esvap ve çamaşır koymağa mahsus sandık vesaire şu çamaşır yıkayan çamaşırcı kah esvap ve çadır değiştire çik mahal


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:251 | Sıra:3

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.