آبو - abu

آبو / abu
Yeni Türkçe Lugat


— حد. عوام لساننده : ای نه در
بو و ا بو نە در؛ مغامنده أدات تعجبدر


had avam lisanında ay ne der bu va bu ne der makamında edat taaccüptür


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:5 | Sıra:23

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.