راعدانداز - radandaz

راعدانداز / radandaz
Resimli Türkçe Kamus


رعد اندا ز ص كوك كورله مه سی
كبی شدتلی سس چیقاران،
كورله ین. ظ


rad endaz s gök gürle ması gibi şiddetli ses çıkaran görüle yen z


Resimli Türkçe Kamus | Sayfa:381 | Sıra:14

Kaynak: Resimli Türkçe Kamus - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.