Alpes Pennies - پنین

Alpes Pennies - پنین maddesi sözlük listesi
پنین
(Alpes Pennies)
پنین Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ پِ ] (اِخ) (آلپ های...) سلسله ای از
جبال آلپ های مرکزی که از مُن بلان تا
سَمْپْلُن کشیده است.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.