Hârşütür - خارشتر

Hârşütür - خارشتر maddesi sözlük listesi
خارشتر
(Hârşütür)
خارشتر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(شُ تُ) (اِمر.) گیاهی است خاردار با گل های خوشه ای به رنگ سرخ یا سفید و برگ های
کرکدار، عرق آن برای شستشوی کلیه مفید است .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.