رشیده

رشیده maddesi sözlük listesi
رشیده Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ دَ / دِ ] (اِ) ریشهٔ دستار که بعضی
از آنرا شبکه کرده باشند. (آنندراج) (برهان)
(ناظم الاطباء).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ دِ ] (اِخ) نام یکی از پاسگاههای
مرزی بخش بستان شهرستان دشت میشان.
سکنهٔ آن مأموران انتظامی مرز. (از فرهنگ
جغرافیایی ایران ج ۶).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.