ابریشم

ابریشم Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ شَ ] (اِ) خیط و رشته که از
تارهای پیله کنند دوختن و بافتن را.
ابریسم. بریشم. حریر. قز. افریشم : و
از نشابور جامه های گوناگون خیزد و
ابریشم و پنبه. (حدود العالم).
کمندی ز ابریشم و چرم ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اَ شَ یا شُ) [ په . ] (اِ.) 1 - رشته های بسیار نازکی که از پیلة کرم ابریشم جدا
می کنند و استفاده می کنند. 2 - سازهای زه دار. 3 - درختی از دستة گل ابریشم ها جزء
تیرة پروانه واران که گونه ای از آن در جنگل های شمال ایران به نام شب خسب (شوفِس )
موجود است .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.