Katılmış - قتلمش

Katılmış - قتلمش maddesi sözlük listesi
قتلمش
(Katılmış)
قتلمش Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ] (اِخ) ابن اسرائیل عموزادهٔ
سلطان طغرل بیک است. سلطان طغرل بیک
وی را با قریش بن بدران عقیلی به جنگ
بساسیری فرستاد و چون بنی عقیل با قریش
مکر کردند و به طرف بساسیری رفتند
شکست بر لشکر سلطان ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.