Mütebassıt - متبسط

Mütebassıt - متبسط maddesi sözlük listesi
متبسط
(Mütebassıt)
متبسط Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ بَ سْ سِ ] (ع ص) گسترده و
پهناور. (آنندراج) (ناظم الاطباء). || آن که
می آراید و بسط می دهد. (ناظم الاطباء). و
رجوع به تبسط شود.
Mütebassıt - متبسط diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.