ممارطة

ممارطة maddesi sözlük listesi
ممارطة Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ رَ طَ ] (ع مص) با هم برکندن
موی را و خراشیدن. (منتهی الارب)
(آنندراج). از همدیگر برکندن موی و
خراشیدن. (ناظم الاطباء). موی برکندن و
خراشیدن. (از اقرب الموارد).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.