فارق - farik

فارق / farik
Lehçe-i Osmani


فارق اس. فرق ایدیجی وایتدیرنسی
فهم ایدیجی فوقنده اولیجی
علامت فارقه فه


faruk es fark eydici vaytdyrnsy fehm eydici fevkinde ulucu alamet faruka fe


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:1254 | Sıra:15Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.