رضا - Rıza

رضا / Rıza
Lehçe-i Osmani


رضا اس. اسنك صداقت خشنودلق
قائل اولمه طوع اراده و اختیاری
ایله زوراكی اولمیارق ترك ایتمه —
رصاجو طایع رصنا داده قائل رضاه
لله فی سبیل لله .


rıza es esnin sadakat hoşnutluk kail olma tav irade ve ihtiyari ile zoraki olmayarak tirin itime raci tai Rabbena dade kail rıza lillah fey sebil lillah


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:1139 | Sıra:2Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.