رصد - rasad

رصد / rasad
Lehçe-i Osmani


رصك اس ق دله باقمه و بكله مه
ڭ یلدیز لر ی معاینه امه
نقطه سنه گیترمه — رصد خانه رصد


rassın es k dile bakma ve benle ma man yıldız leri maana üme nokta sene giterime rasad hane rasadمحلی قله —رصد دوریینی — رصد گاه
)گچ — —
ی زتله مه یری و موقعی.


mahalı kıla rasad torunu rasad gah geç y zettle ma yeri ve muvakka


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:1132 | Sıra:19Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.