اطرا - itra

اطرا / itra
Lehçe-i Osmani


. مد و ثنا ده )راده ممالغه
اطرا ب مدح و سناده زیاده مم
— تذكار ٠


met ve sena de rada mümalağa atrab medh ve sinnende ziyade mm tezkar ve


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:931 | Sıra:9Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.