اجاج - icac

اجاج / icac
Lehçe-i Osmani


احا — اس. یاقیجی طوز وبر
— ق كبی — دكز صو یس


ama üss yakıcı tuz veber k gibi deniz su yasin


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:906 | Sıra:9Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.