اتقان - ittikan

اتقان / ittikan
Lehçe-i Osmani


آ ق ق — رقم ق ب بیلمك
ن نفان ل ی الوب چ ب[
سمن ا


ak k rakım kap bilmek beylemken nişan ley alıp ceb semen a


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:905 | Sıra:16Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.