ابتدا - ibtida

ابتدا / ibtida
Lehçe-i Osmani


تا اس. ف ل. بدأ باشلانغج —
. بعض طریقلرده ابتدا رتبه سی:
ایتمك ابتدا خارج ایتداء داخل — هر
مصراع ك بر جی فعله می باشی —
مبتدی ابتدا ایتمك باشلامق — تركیده
اولا — ابتداء اول امرده —ابتدائی
ایلك درجه ده اولان تحقیقات ابتدائیه
اولیه ٠ تركیده ادات اولور ٠


ta fell bed başlangıç bazi tariklerde ibtida rütbesi etmek ibtida hariç istîdâ dahil her mısran bir cey fiile mi başı mübtedi ibtida etmek başlamak türküde ola iptida ol emrde ibtidayı elin derece de olan tahkiket iptidai olya ve türküde edat olur ve


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:903 | Sıra:5Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.