امد - Ümid

امد / Ümid
Lehçe-i Osmani


امردص. غایت مدید ایراقلق صوك
غایت انجام —امد بعید مثتها .


emrde gayet medid ıraklık son gayet encam amed baid münteha


Lehçe-i Osmani | Cilt:2 | Sayfa:895 | Sıra:10Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.