مرسین - mersin

مرسین / mersin
Lehçe-i Osmani


مرسان اس. رند مورت بر نوعی
ص — ٦ —
دره مرسیش میشی شو ر
حب اس حبه الحضرمی — یبان مرسینی
١١٠ )
ایلمز دیكن — مرسین بالغی الاجه
مرسبن بك بانغی چوقه .
قازاق مرسینی باصدرمه بانق.


resân es rind suret bir nüvü s 6 düre mersyen mişi şor hab es haba alhzrmy yaban mersini 110 elimiz diken mersyen baliği illaca mersyen ben bağı çoka kazak mersini bastırıma bank


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:769 | Sıra:6Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.