فرلایش - fırlayış

فرلایش / fırlayış
Lehçe-i Osmani


. ق و ید —» فریلدامق چو—
ا س ق بر
لا ڭ جوقلرك روزكار ده
جغو م دكلری فریلداق كبی طولاشمق
فریل فریل تلاش ایدوب طولانمق.


k ve yed ferahlamak çü âs k bir lân cvklrk revzkar de cugum dekleri fırıldak gibi dolaşmak feril feril telaş edip dolanmak


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:573 | Sıra:1Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.