رابه - Raba

رابه / Raba
Lehçe-i Osmani


را ره اس ق مجارستانده طونه یه
منصب حمر ك
رابه قسعه سی یانیق رابه جنگی


ra reh es k macaristanda dona ye mansıp hamerin rabbe kalası yanık rabbe cenği


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:421 | Sıra:3Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.