اود - od

اود / od
Lehçe-i Osmani


١ صم ٥ هم ٦ ٥ ١ ٠٠ ١
اود اس . مراره زیطره صفر
ع ع ق ح ع
قاوغی — یی رك گبی جسارت
٣ شجاعت ق ای دقویمق ای دیپاتلا لامق


1 sum 5 hem 6 5 1 00 1 od üs marura ziyade sıfr a a k h a kavukyu reg gibi cesaret 3 şecaat k ay koymak ay dypatla lamk


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:138 | Sıra:4Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.